SBS logo

Visie

Onze visie op onderwijs is gebaseerd op de vijf pijlers waarvan OVSG uitging om onze leerplannen te schrijven waarmee we de ontwikkelingsdoelen en eindtermen willen realiseren. In die visie op goed basisonderwijs vinden we volgende kenmerken terug: samenhang, totale persoonlijkheidsontwikkeling, zorgverbreding, actief leren en een continue ontwikkelingslijn. Aangezien kwaliteitsonderwijs voor ons meer betekent dan enkel het realiseren van doelen, hechten we belang aan het pedagogisch klimaat, ons samenlevingsmodel en de leef- en werkcultuur die heerst op school.


Samenhang

Wij trachten de leergebieden- of vakkengesplitste leerstof zoveel mogelijk te doorbreken door het jaarlijks organiseren van enkele schoolprojecten.
De school tracht leersituaties te creëren die voor de kinderen herkenbaar zijn.
Kinderen dienen zich veilig en goed te voelen op onze basisschool.
In onze school gaat het om meer dan kennis opdoen. Ook het verwerven van inzichten, vaardigheden en attitudes zijn belangrijke doelstellingen.
Doorheen de verschillende leergebieden krijgen ook : het “leren leren”, “probleemoplossend denken” en “sociale vaardigheden” de nodige aandacht.

Totale persoonlijkheidsontwikkeling.

Alle aspecten van de persoonlijkheid worden via de aangeboden vorming in hun ontwikkeling gestimuleerd en dit op evenwichtige wijze.
De school houdt in haar aanbod niet alleen rekening met de verschillende ontwikkelingsterreinen maar ook met de verschillen in persoonlijkheidsontwikkeling.
De school heeft aandacht voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling, waarbij de socio-emotionele ontwikkeling voldoende vulling krijgt.

Zorgverbreding.

De school streeft naar een goede interactie tussen kind en leraar, rekening houdend met de thuissituatie.
De leden van het schoolteam trachten hun onderwijs af te stemmen op de mogelijkheden van de individuele leerlingen die ze op school begeleiden.
De school zorgt dat de kinderen zich goed en geaccepteerd voelen op school, er gaan functioneren en er plezier beleven.
De school werkt aan zorgverbreding door het inbouwen van differentiatievormen (individualiserend onderwijs; contractwerk; hoekenwerk) met het oog op het ondersteunen van de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind.
Gebruik van leerlingenvolgsysteem en individuele leerlingenbegeleiding.
Indien het schoolteam in bepaalde gevallen niet kan voldoen aan de noden van het kind, zal na overleg met het CLB, de ouders geadviseerd worden hulp te zoeken in het buitengewoon onderwijs.

Actief leren.

Het schoolteam tracht het actief leren zoveel mogelijk te stimuleren door het creëren van realistische en betekenisvolle probleemsituaties(contexten).
Bij het actief leren ligt de klemtoon op het verwerken van de leerinhouden, eerder dan op de hoeveelheid aan leerinhouden.

Continue ontwikkelingslijn.

Het aangeboden onderwijs wordt zowel naar moeilijkheidsgraad als naar inhoud afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften van de leerlingen.
Door het nastreven van “continuïteit” binnen ons onderwijs trachten we de drempels tussen de verschillende fasen van de schoolloopbaan, tussen leergebieden, tussen thuis- en schoolervaringen van de leerlingen, zo laag mogelijk te maken.
Voor het schoolteam betekent dit gelijkgerichtheid, stimuleren van een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn, afspraken maken en nakomen.